FAQS

1. Quins requisits haig de complir si vull realitzar pràctiques?

És requisit indispensable estar matriculat/ada en alguna de les formacions que ofereix la Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació.

Abans d’iniciar les pràctiques l’estudiant haurà d’estar al corrent de pagament de la matrícula del curs o, si fos el cas, de l’assegurança d’accidents (pràctiques nacionals) o de l’assegurança de mobilitat (pràctiques internacionals) del curs acadèmic vigent.

2. Què són les pràctiques curriculars?

Les pràctiques curriculars són aquelles que es configuren com a integrants dins el pla d’estudis corresponent.

3. Què són les pràctiques extracurriculars?

Les pràctiques extracurriculars són aquelles que no formen part del pla d’estudis i en conseqüència, són de caràcter voluntari.

4. Quins són els períodes/terminis per a la realització de les pràctiques?

Les pràctiques curriculars i extracurriculars es poden realitzar fins, com a màxim, la data de finalització dels estudis matriculats.

5. Quan haig d’enviar la documentació a tramitar?

La FUdGIF ha de rebre la documentació per la tramitació de pràctiques amb un mínim de 30 dies d’antelació al seu inici.

6. Quin és el procés de tramitació de les pràctiques?

En primer lloc, caldrà omplir la fitxa d'entitat amb les dades indispensables de l'empresa o institució per a la tramitació de les pràctiques. En segon lloc, caldrà completar el document anomenat projecte formatiu amb la informació requerida. Posteriorment, el tutor de les pràctiques per part de la FUdGIF farà arribar aquests dos documents a la persona responsable de la tramitació de les pràctiques per la consegüent tramitació.

7. Què és un conveni de cooperació educativa?

Per la realització de les pràctiques externes, la FUdGIF subscriurà convenis de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores previstes. El conveni de cooperació educativa establirà el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la FUdGIF.

8. Què és un projecte formatiu?

El projecte formatiu és un document annex al conveni de cooperació educativa on es concreta la realització de cada pràctica externa. El projecte formatiu haurà d’establir els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. El projecte formatiu és individual i s’ha de formalitzar per a cada un dels estudiants que vulgui dur a terme pràctiques amb una entitat.

9. Com se signen les pràctiques?

D’acord amb la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les parts implicades en una pràctica en empresa (entitats acollidores, estudiants i FUdGIF) hauran de signar els convenis i altres documents necessaris fent ús alguns dels mitjans electrònics que estableix la legislació. Preferentment es recomana signar qualsevol dels documents usant firma electrònica. En cas que alguna de les parts signatàries no disposi de firma digital podrà firmar els documents mitjançant la plataforma “via firma”.

No s’acceptaran documents que s’hagin signat usant diferents mètodes de firma encara que siguin electròniques. Cal que totes les firmes requerides a cada document estiguin signades amb el mateix mètode de firma.

10. Com se signen els documents utilitzant la plataforma “via firma”?

La plataforma “via firma” permet firmar qualsevol dels documents requerits si no es disposa de firma electrònica. La plataforma compleix amb els requisits exigits legalment per la firma electrònica.

Trobareu el procediment de firma al següent enllaç: manual signatura Via Firma

11. Quina serà la durada de les pràctiques?

Per les pràctiques curriculars la durada estarà determinada pel nombre de crèdits ECTS de la corresponent assignatura a raó de 22 hores efectives de pràctica a l’entitat receptora per crèdit ECTS i 3 hores d’activitats addicionals (visita a l’empresa o entitat, tutories, preparació de la memòria final, etc.). S’hauran de realitzar entre la data d’inici i finalització del curs.

Les pràctiques extracurriculars tindran una durada no superior al 50% dels ECTS del curs (a raó de 22 hores de pràctica per ECTS). S’hauran de dur a terme entre la data d’inici i finalització del curs.

12. Com puc modificar algun element de les pràctiques?

Per qualsevol modificació de les pràctiques, caldrà formalitzar una addenda al conveni de cooperació educativa o projecte formatiu. L’addenda haurà de firmar-se pels mateixos responsables que el conveni o projecte formatiu.

13. Puc fer pràctiques internacionals? Quin són els requisits?

Sí, sempre que es compleixi amb el requisit indispensable de disposar d’una assegurança. Els estudiants que realitzin pràctiques internacionals estaran obligats a contractar una assegurança de mobilitat que inclogui l’assistència en viatge, accidents, atenció sanitària i responsabilitat civil. Si l’entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d’assegurança, aquesta serà a càrrec de l’estudiant.

Des de la FUdGIF es recomana consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació sobre la seguretat del país de l’estada. 

14. Haig de tenir assegurança per la realització de les pràctiques?

En el desenvolupament de les pràctiques externes nacionals els estudiants de la FUdGIF gaudeixen de la cobertura de l’assegurança d’accidents que la FUdGIF subscriu. Per aquells col·lectius que no estiguin coberts per l’assegurança, cal que subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències, aquesta cobertura ha d’estar vigent en el moment d’inici de les pràctiques. Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la FUdGIF.

Trobareu més informació sobre l’assegurança aquí.

15. Les pràctiques són remunerades? Cotitzaré a la seguretat social?

L’estudiant té dret en els casos en què així s’estipuli, a l’aportació econòmica de l’entitat col·laboradora en concepte d’ajut a o bossa d’estudi. Aquest import s’haurà d’especificar en el projecte formatiu de l’estudiant.Quan les pràctiques siguinremunerades serà requisit imprescindible aportar el número d’afiliació a la seguretat social.

16. Com m’afecta l’impost de l’IRPF?

L’import estarà sotmès a la retenció corresponent d’IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març, a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

17. Quina part és la responsable de donar-me d’alta a la Seguretat Social?

L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants sempre que aquests en rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi, segons estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

18. Quin paper tenen els tutors en les pràctiques?

Cada estudiant tindrà dos tutors durant el seu període de pràctiques. Un tutor/a de l’entitat col·laborada i un altre tutor/a de la FUdGIF. Aquests tutors tindran els drets i deures que estableix el Reial Decret 592/2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

19. Quan puc començar a fer les pràctiques?

Les pràctiques només es podran començar si el conveni i el projecte formatiu han estat signats correctament. Queda totalment prohibit començar les pràctiques si alguna de la documentació no ha estat firmada per les parts corresponents.

20. Tinc dret a gaudir de vacances, dies de festa i dies d’examen?

L’estudiant gaudeix dels drets establerts al Reial Decret 592/2014 així com aquells que estableixi el conveni de cooperació educativa.

21. Quina documentació hauré de donar a la FUdGIF per fer pràctiques?

En els casos en què així ho requereixi la naturalesa de les pràctiques caldrà aportar els certificats corresponents. Per exemple, el certificat negatiu de delictes sexuals entre d’altres.

22. Tinc un dubte sobre el procés de pràctiques, on m’adreço?

En cas de dubte els estudiants s’hauran d’adreçar al seu tutor acadèmic per part de la FUdGIF.